Hoofddoelen van de stichting

Hoofddoelen van de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies

  1. Het vertegenwoordigen en in rechte optreden voor de gedupeerden van leden van de familie Cinjee cum suis de (voormalige) bestuurders, Elkoo Kooistra (toenmalig financieel directeur van Cinjee Advies) en de (gefailleerde) rechtspersonen van holding Cinjee Advies en OOA Consulting Group cum suis.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door, zowel nationaal en internationaal, al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk nuttig en/of gewenst is. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De overige doelen van onze stichting zijn:

  1. De familie Cinjee c.s. (o.a. Eelko Kooistra) ter verantwoording roepen. Erkenning van de veroorzaakte (emotionele) schade (gerechtigheid moet en zal er plaatsvinden).
  2. De familie Cinjee c.s. (o.a. Eelko Kooistra) zal de veroorzaakte financiële schade moeten vergoeden. 
  3. Nagaan in hoeverre de familie Cinjee c.s. (o.a. Eelko Kooistra) volgens de Nederlandse wetgeving strafbaar zijn.
  4. We willen voorkomen dat er nog meer mensen gedupeerd raken door nieuwe soortgelijke activiteiten, die mogelijk door deze familie en Elkoo Kooistra worden ontwikkeld.
  5. Het vergroten van de groep met andere gedupeerden; meld u dus bij ons aan als u ook slachtoffer bent!
  6. Rouwverwerking
  7. Steun en advies naar de aangesloten slachtoffers

 

 

Top