De Cinjee Story

Introductie.

"Ik doe dingen die de rest niet snapt." Met die inmiddels legendarische woorden sprak pater familias Mees Cinjee Sr. eind 2009 tegen AM over de onstuimige groei van familiebedrijf Cinjee Advies. In eerste decennium van de nieuwe eeuw het bedrijf nam het bedrijf maar liefst 260 assurantieportefeuilles over. Op afbetaling, maar wel met goudgerande rendementen in het vooruitzicht. Bovendien waren de portefeuilles verpand, een zekerder belegging kon je – ook als particuliere investeerder in het Sliedrechts familiebedrijf – niet wensen. Nog geen jaar later blaast verzekeraar ASR het sprookje uit door de volmacht voor Cinjee in te trekken, waarop het kaartenhuis langzaam maar zeker instort.

In de periode september 2010 tot en met april 2011 voert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek uit bij Cinjee Advies. De AFM heeft om informatie verzocht, om vast te kunnen stellen of Cinjee Advies in strijd met de Wft (o.a. artikel 4:9 en 4:23) heeft gehandeld. Omdat Cinjee Advies niet of onvoldoende aan het informatieverzoek voldoet, wordt in juni 2011 en juli 2011 een last onder dwangsom opgelegd.

In juli 2011 spreekt de rechtbank het faillissement over Cinjee Advies uit, maar daarmee is het dossier allerminst gesloten.

De Cinjee story.

Hoeronder  is een puntsgewijze opsomming van alle “wetenswaardigheden”, die hebben plaatsgevonden na het faillissement van Cinjee Advies in juli 2011.

 • Juli 2011: De Cinjee’s doen bij een slachtoffer een poging tot het aanzetten tot een paulianeuze handeling.
 • Juli 2011: De Cinjee’s sloten met 40 tussenpersonen, die hun assurantieportefeuille aan het kantoor hadden verkocht, betalingsovereenkomsten. Die rechtshandelingen zijn nu alsnog vernietigd . Een dergelijke bevoorrechting van crediteuren is onrechtmatig (Actio Pauliana).
 • Op 12 Juli 2011 wordt voor 7 “werkzame” personen, waaronder 5 voormalige bestuurders van het voormalige Cinjee Advies een nieuwe onderneming opgestart: OOA Consulting Group, gevestigd aan de Prisma 100, 3364DJ Sliedrecht. De activiteiten zijn: Organisatie advies met specialisatie op overnames.
 • 3 Augustus 2011: De curator deelt m.b.t. de ingediende vorderingen van een groot aantal crediteuren mee, dat hij eventuele pandrechten op assurantieportefeuilles voorhands niet zal erkennen, omdat de wet geen grondslag biedt voor het vestigen van pandrechten op samenstelsels van strikt contractuele relaties als onderhavige.
 • Augustus 2011: De curator verzuimt de website www.goedkoopsteautoverzekering.com in de lucht te houden, waardoor een deel van de boedel ter waarde van € 250.000,- verdampt.
 • 13 September 2011: De Cinjee’s doen via E. Kooistra een poging om ´in opdracht van de curator´ de aan een slachtoffer verpande website www.goedkoopsteautoverzekering.com te verhandelen.
 • 26 September 2011: Een wilsonbekwaam slachtoffer doet aangifte van Oplichting bij de politie Dordrecht.
 • 11 Oktober 2011: De districtschef van de politie Dordrecht besluit na overleg met het Openbaar Ministerie over te gaan tot seponering van de aangifte van het wilsonbekwame slachtoffer, zonder de beschikbare bewijsstukken en de aangedragen getuigen te raadplegen. De districtschef heeft een keus moeten maken, welke zaken politie wel of niet onderzoekt (Criterium: ernst en de gevolgen van het feit).
 • Oktober 2011: De gemachtigde van het wilsonbekwame slachtoffer gaat in beklag bij het Openbaar Ministerie.
 • 28 oktober 2011: De curator brengt zijn 1e verslag uit http://www.veldlaw.nl//files/Cinjee+-+Faillissementsverslag+1+geconsolideerd.pdf
 • 22 December 2011: Een Officier van Justitie seponeert de klacht van de gemachtigde van het wilsonbekwame slachtoffer, zonder de beschikbare bewijsstukken en de aangedragen getuigen te raadplegen.
 • 27 Januari 2012: De gemachtigde van het wilsonbekwame slachtoffer doet zijn beklag bij het Gerechtshof ´s-Gravenhage.
 • Februari 2012: Verontruste gemeenteleden van het kerkgenootschap, waar de familie Cinjee en ook diverse slachtoffers bij aangesloten zijn, vragen visitatie aan. Aan de visitatoren wordt het verzoek gedaan om de kerken-raad van advies te voorzien.
 • 6 Maart 2012: Het wilsonbekwame slachtoffer ontvangt van de oud-directie van Cinjee Advies een brief, waarin zij hem beschuldigen van smaad.
 • 29 Maart 2012: De Cinjee’s dreigen weer met juridische stappen. De oud directie van Cinjee advies stelt te onderzoeken "welke juridische stappen wij kunnen nemen tegen personen die onze naam, en daarmee de activiteiten die wij nu verrichten, hebben geschaad." Het zou dan om zowel een strafrechtelijk traject als een schadeclaim gaan. "Je kunt niet zomaar mensen smaden, uitmaken voor arbitraire en mogelijk bedrieglijke figuren zonder enig bewijs."
 • ???? 2012: Een grote groep vnml. tussenpersonen sluiten zich aan bij advocaat Mr. v.d. Linden (TRC Advocaten) om hun belangen bij de curator te gaan behartigen. De afspraak was dat die advocaat zijn uurtarief hoofdelijk zou omslaan over de aangesloten personen en zich zou inspannen om de curator te bewegen de verzekeringsportefeuilles terug te leveren.
 • 20 april 2012: de curator brengt zijn 2e verslag uit http://www.veldlaw.nl//files/Cinjee+verslag+_2_+geconsolideerd.pdf
 • 23 april 2012: De oud-directieleden van Cinjee Advies (6 personen) richten zich schriftelijk tot alle investeerders. Ze erkennen volledig de hoofdelijke aansprakelijkheid, ze hebben de intentie om te komen tot een schuldafwikkeling, binnen enkele maanden zal aangevangen worden met het aflossen van de schulden met kleine bedragen uit de opbrengsten van het ‘goed renderende’ bedrijf OOA Consulting, de heren Boer en Snoei zijn aangesteld als vertegenwoordigers van de investeerders en deze heren houden een vorm van toezicht.
 • Mei 2012: De groep Cinjee-gedupeerden heeft een brief aan de rechter-commissaris (die de curator heeft aangesteld) verstuurd. Dit in verband met het (dis)functioneren van de curator.
 • Juni 2012: Door tussenkomst van de redactie van het programma TROS Opgelicht?! wordt het voor slachtoffers, die eerder door de politie werden geweigerd om aangifte te doen, mogelijk om aangifte te doen. Slachtoffers doen massaal aangifte van Oplichting (subsidiair Verdhuistering).
 • Juli 2012: Slachtoffers ontvangen professionele hulp van Slachtofferhulp Nederland.
 • Juli 2012: Frequente communicatie tussen het bestuur van de Cinjee-gedupeerden en de heren Boer en Snoei (i.c. Cinjee c.s.). Uiteindelijk worden de oud-directieleden van Cinjee Advies ontmaskerd. OOA Consulting is feitelijk failliet. De oud-directieleden van Cinjee Advies hebben (tezamen met de heren Boer en Snoei) een onrechtmatige daad gepleegd door ten onrechte bij de slachtoffers de hoop levend te houden dat de schulden zouden worden terugbetaald uit de opbrengsten van OOA Consulting.
 • Augustus 2012: De groep slachtoffers, die samenwerkten onder naam Cinjee Gedupeerden, hebben de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies (St. SCA) opgericht. Door middel van ingestelde werkgroepen worden activiteiten uitgevoerd om de doelen van de stichting te (gaan) realiseren.
 • Augustus 2012: De Hoofd Officier van Justitie bericht aan de Advocaat Generaal van het Gerechtshof ´s-Gravenhage het volgende: Ook al zou er na uitgebreid strafrechtelijk onderzoek, wat veel capaciteit gaat kosten, iets boven water komen wat onder een strafrechtelijke bepaling zou kunnen vallen, dan noch is het aan te bevelen deze zaak civielrechtelijk aan te pakken.
 • September 2012: De Advocaat Generaal bericht aan het Gerechtshof ´s-Gravenhage het volgende: Beklaagde heeft weliswaar schaamteloos misbruik gemaakt van het vertrouwen dat door anderen in hem als adviseur werd gesteld, maar niet op een manier die als oplichting is te kwalificeren. Onderschrijf het oordeel van de zaaks OvJ. Gelet op de bovengenoemde omstandigheden is naar mijn oordeel uw zaak terecht geseponeerd.
 • 18 september 2012: TROS Opgelicht besteed uitgebreid aandacht aan Cinjee Advies. Een gang naar de rechter om de uitzending bij voorbaat te verbieden mocht niet baten.
 • 18 september 2012: Cinjee-gedupeerde opgeschrikt door vuurwerk tijdens uitzending TROS Opgelicht.
 • September 2012: Veel media aandacht n.a.v. de uitzending van TROS opgelicht en oprichting  stichting (St. SCA).
 • September 2012: Visitatoren brengen een advies uit aan de kerkenraad. De inhoud van het advies is, als gevolg van het ambtsgeheim, niet bekend.
 • September 2012: Een uitspraak van de rechtbank Roermond op 1 augustus 2012 over pandrecht (LJN: BX5087) leidt er volgens de curator niet automatisch toe dat een pandrecht op assurantieportefeuilles mogelijk is.
 • September 2012: Hangende de faillissementsaanvraag voor hun nieuwe adviesbedrijf OOA Consulting Group is de familie Cinjee door de rechtbank in Dordrecht de mogelijkheid geboden om een persoonlijk bankroet te ontwijken met een beroep op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Als deze oplossing toch niet mogelijk blijkt, volgt alsnog een faillissement.
 • Oktober 2012: Veel media aandacht n.a.v. de uitzending van TROS opgelicht.
 • 19 oktober 2012: Leden van de familie Cinjee opnieuw voor de rechtbank in Dordrecht. Een oud-werknemer van de OOA Consulting Group heeft een kort geding tegen de Cinjee’s aangespannen.
 • 25 oktober 2012: Het bestuur van de St. SCA brengt (vergezeld van juridische specialisten) een bezoek aan de FIOD-ECD. Een dossier, met tot op dat moment verzamelde belastende informatie, is overhandigd. De medewerkers van de FIOD-ECD zullen met het dossier aan de gang gaan.
 • 5 november 2012: de curator brengt zijn 3e verslag uit
 • http://www.veldlaw.nl//files/Cinjee-verslag-3-geconsolideerd-aanpas.pdf
 • Naar bestuurdersaansprakelijkheid is onderzoek gedaan. Dit onderzoek is afgerond en op grond van de bevindingen is het bestuur aansprakelijk gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
 • November 2012: De familie Cinjee heeft na anderhalf jaar met de officiële aanvaarding van de bestuursaansprakelijk-heid haar rol erkend in de ondergang van familiebedrijf Cinjee Advies. Alleen Eelko Kooistra, de oud-financiële topman van het adviesbedrijf, wil vooralsnog niet zover gaan.
 • November 2012: De rechtbank in Dordrecht veroordeelde de familie Cinjee tot betaling van het achterstallig salaris aan een oud-werknemer van het inmiddels ook al beëindigde bedrijf OOA Consulting Group.
 • 2 November 2012: Ten behoeve van het wilsonbekwame slachtoffer is in februari 2011 door bemiddeling van een oud-directielid van Cinjee Advies een complexe financieel product afgesloten bij een financiële dienstverlener (BLG Wonen). Om duidelijkheid te verkrijgen over de rol van BLG Wonen is een informatieverzoek gedaan.
 • 9 November 2012: Accountant Ten Kate – Huizinga (van Cinjee Advies) is door de St. SCA aansprakelijk gesteld.
 • Bij het door de oud-directieleden van Cinjee Advies bewegen van een aantal slachtoffers tot investeren in Cinjee Advies, zijn een door de accountant ondertekend liquiditeitsoverzicht (februari 2011) en prognoses (2011 en 2012) van Cinjee Advies gebruikt. Deze overzichten lijken geen getrouwe weergave te zijn geweest van de financiële situatie bij Cinjee Advies. Een tuchtrechtelijk verwijt zal bij de beroepsgroep NBA en/of Accountantskamer worden ingediend.
 • 15 November 2012: Een onafhankelijke accountant brengt een rapportage uit over het door accountant Ten Kate – Huizinga opgestelde liquiditeitsoverzicht (februari 2011) en de prognoses (2011 en 2012) van Cinjee Advies. Oordeel: Ten Kate – Huizinga heeft zich niet als onafhankelijk deskundige opgesteld. Zij hebben zich te veel laten beïnvloeden door de (commerciële?) belangen, die zij als accountantskantoor hadden bij Cinjee Advies.
 • 27 November 2012: Bij de totstandkoming van het complexe financieel product t.b.v. het wilsonbekwame slachtoffer heeft een notaris de hypotheekakte verzorgd. De betrokken notaris is aansprakelijk gesteld vanwege het niet hebben voldaan aan de Wet op het notarisambt en de Beroeps- en gedragsregels van het notariaat.
 • Jurispredentie: Het Gerechtshof Den Bosch heeft op 28 augustus 2012 in haar rechtsoverweging gesteld (LJN BX5905): “dat de notaris zonder meer onjuist heeft gehandeld door het door de KNB opgestelde stappenplan niet te volgen”.
 • Tevens wordt het belang van een degelijke wilscontrole onderschreven door de visie van het Koninklijk Notarieel Broederschap (KNB). “Notarissen zijn onafhankelijk, integer, deskundig en nemen een vertrouwenspositie in. De functie van de notaris in het rechtsverkeer brengt mee dat hij beroepshalve misbruik van juridische onkunde en feitelijk overwicht kan voorkomen, door het opvangen van signalen die duiden op financieel misbruik van ouderen. Het voorkomen van financieel misbruik van ouderen past bij de natuurlijke rol van de notaris”.
 • December 2012: De (advocaat van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de) notaris aanvaardt de aansprake-lijkheid niet. Een jurist van de St. SCA communiceert frequent met de advocaat van de wederpartij om de betwiste nalatigheden te weerleggen. Een gang naar de rechter lijkt de weg te worden om dit geschil te beslechten.
 • December 2012: De politiek (Kees Verhoeven D66 en Arie Slob CU) is geïnformeerd over het dossier Cinjee.
 • 21 Januari 2013: Tegen BLG Wonen is een klacht ingediend bij het Kifid (Ombudsman Financiële Dienstverlening), omdat door BLG Wonen niet wordt voldaan aan het informatieverzoek. De klacht wordt ontvankelijk verklaard.
 • 12 Februari 2013: Via de curator is een claim ingediend bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Cinjee Advies voor de geleden schade van het wilsonbekwame slachtoffer. De financieel bemiddelaar wordt verweten onjuist geadviseerd te hebben (beroepsfout).
 • Februari 2013: De familie Cinjee kan geen beroep doen op schuldsanering om een persoonlijk faillissement af te wenden. De rechtbank in Dordrecht heeft de aanspraak op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) afgewezen. De Cinjee’s zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gegaan. De zaak van Eelko Kooistra, de voormalige commerciële man bij Cinjee Advies, is aangehouden.
 • Februari 2013: Arie Slob (CU) heeft de informatie over het dossier Cinjee doorgestuurd aan Gert Jan Segers (woord-voerder Veiligheid en Justitie) en de beleidsmedewerker Justitie.
 • Maart 2013: Ook Eelko Kooistra hoeft in de nasleep van het faillissement van Cinjee Advies niet te rekenen op schuldsanering. De rechtbank in Dordrecht heeft het beroep van de voormalige financiële topman van Cinjee op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) afgewezen.
 • Maart 2013: De rechtbank Rotterdam heeft in een procedure van een schuldeiser/gedupeerde tegen de curator van gefailleerde bedrijven van Cinjee Advies, in een tussenvonnis bepaald dat de rechtbank van mening is dat de vraag of pandrechten op verzekeringsportefeuilles gevestigd kunnen worden, aan de Hoge Raad moet worden voorgelegd.
 • 21 Maart 2013: BLG Wonen heeft voldaan aan het informatieverzoek.
 • Aan het Kifid (Ombudsman Financiële Dienstverlening) is verzocht om voortzetting van de bemiddeling. In de rechtspraak wordt al enige tijd erkend, dat de positie, die banken in het maatschappelijk verkeer innemen een bijzondere zorgplicht met zich meebrengt ten opzichte van hun klanten, doordat tussen de bank en hen een contractuele verhouding bestaat. Het feit dat deze overeenkomsten zijn gesloten door bemiddeling van een onafhankelijke financiële dienstverlener, ontslaat hen niet van de verplichting de zorg voor de financiële belangen van de consument aan te trekken. De BLG is nalatig geweest in de uitoefening van de Wft en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Verzocht is om een screening/haalbaarheids-onderzoek uit te voeren.
 • 25 Maart 2013: De Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 (LJN BY 6759) in een arrest geoordeeld dat een financieel adviseur zijn klant ook op de risico’s moet wijzen als die klant eigen geld steekt in een bedrijf dat is verbonden aan dat van de adviseur: “Ook al was er geen sprake van een contractuele adviesrelatie met betrekking tot de lening, toch had de adviseur zich de belangen van de klant moeten aantrekken”.
 • 19 April 2013: Aan de curator is een e-mail verstuurd, omdat onder de gedupeerden zeer veel ongenoegen is over de wijze waarop u als curator deze faillissementen behandelt en de wijze waarop hij met de gedupeerden en crediteuren communiceert.
 • April 2013: De FIOD-ECD draagt het dossier Cinjee Advies over aan het Landelijk Parket (Amsterdam).
 • April 2013: Het Openbaar Ministerie lijkt niet bereid om een strafrechtelijk onderzoek te willen starten. De reden is ‘onvoldoende oplichtingsmiddelen’, maar vooral geen opportuniteit en ‘capaciteitsgebrek’.
 • April 2013: Gebleken is dat advocaat Mr. v.d. Linden (TRC Advocaten) vrijwel niets heeft gedaan. Over hetgeen hij wel heeft gedaan laat hij zich niet uit. In deze zaak is in totaal € 290.000,- aan declaraties verzonden. Veel cliënten hebben geen opdrachtbevestiging ontvangen, er zijn geen afspraken over het uurtarief en de hoofdelijke omslag gemaakt, er zijn geen complete specificaties overlegd, er is geen begroting uitgevoerd en de financiële administratie is een puinhoop. Enkele cliënten hebben een klacht ingediend, maar die zijn door de deken vrijwel ongemotiveerd terzijde geschoven. Een Dekenonderzoek zal niet worden uitgevoerd. Eén gemachtigde van een cliënt werd door de advocaat in de klachtprocedure aansprakelijk gesteld en heeft zich om die reden als gemachtigde in de zaak teruggetrokken.
 • 10 April 2013: In Alphen aan den Rijn wordt een workshop gehouden rond het Cinjee-dossier  “Dossier Cinjee passé? Nee!” (een polderdrama in optima forma). De les: het Cinjee-dossier is het verhaal waarin geldzucht en een schokkend gebrek aan aandacht voor het klantbelang samenkomen.
 • Op 15 mei 2013 zal een tijdens een zitting bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage de eerste klachtzaak (m.b.t. het dossier van het wilsonbekwame slachtoffer) worden behandeld vanwege het niet vervolgen (art. 12 sv-procedure).
 • April 2013: Het Openbaar Ministerie verzoekt de klager om de geplande art. 12 sv-procedure aan te houden, om de FIOD-ECD de tijd te geven een vooronderzoek uit te voeren.
 • April 2013: Het Hof heeft nog geen uitspraak gedaan in de WNSP-zaak van de Cinjee’s. De verwachting is dat de zaak in augustus op de rol komt (Kooistra later).
 • April 2013: De verkoop van de woning van de familie Teeuw-Cinjee heeft op de valreep doorgang kunnen vinden, doordat  (een deel van) de vordering van een oud-werknemer is betaald en daarmee de beslaglegging is opgeheven.
 • 24 April 2013: Een cliënt  heeft zich verzet tegen de uitspraken (ZWB 83¬-2013, ZWB 84-2013, ZB 85-2013) van de Raad van Discipline (Ressort ’s-Hertogenbosch) in de zaak Mr. v.d. Linden (TRC Advocaten).

Mei 2013

 • Redacties van diverse media en diverse politieke partijen zijn geïnformeerd over de      ontwikkelingen m.b.t. het dossier Cinjee.
 • De (oude) curator brengt zijn 4e verslag uit http://www.borsboomhamm.nl/media/verslagen/cinjee,%204e%20verslag.pdf
 • Diverse leden dienen (via de curator) een claim in bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Cinjee Advies uit hoofde van onjuiste advisering (beroepsfout). 
 • De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Cinjee Advies voorziet de eisers van repliek. De reden zou – kort gezegd – zijn dat er onder de betreffende polis geen dekking zou bestaan voor advisering, doch slechts voor werkzaamheden als administratiekantoor.
 • De Hoge Raad heeft de vraag of verpanding van assurantieportefeuilles een wettelijke basis heeft teruggewezen naar de rechtbank. Volgens de Raad moet de rechtbank eerst bepalen of toestemming voor verpanding van verzekeraars noodzakelijk is.

Juni 2013 – September 2013:

 • Het bestuur van de St. SCA stuurt aan op een gesprek met de directie van BLG Wonen met als doel  te komen tot een schikking voor een cliënt. Hiermee kan een, voor alle partijen vervelend, civiel traject voorkomen worden.
 • Alle nalatigheden m.b.t. dit dossier zijn door een werkgroep van de St. SCA verzameld, en aan de hand van het bij BLG Wonen opgevraagde dossier geverifieerd.
 • BLG Wonen wijst alle gestelde feiten en stellingen integraal af omdat deze niet zouden kloppen, en stelt dat zij aan alle regelgeving heeft voldaan. Tevens stelt BLG Wonen dat de volledige klachtenprocedure is doorlopen en dat het lid zich in het vervolg zal moeten richten tot het KiFiD of de civiele rechter.
 • Nu aan de fase van hoor en wederhoor een einde is gekomen, heeft dit tot gevolg dat de St. SCA het dossier aan derden zal moeten gaan voorleggen, waarna het dossier vervolgens in een publiek debat over financiële willekeur en het gebrek aan bescherming van consumenten (tegen malversaties van banken) bediscussieerd zal gaan worden. Dat publieke debat is nodig om dit soort flagrante schendingen van consumentenbelangen en het kennelijk nog steeds bestaande gebrek aan consumentenbescherming aan de kaak te stellen, en wordt door de St. SCA inmiddels in overleg met enkele leden (fracties) van de Tweede Kamer voorbereid, waarbij tevens wordt bezien of aanscherping van wet- en regelgeving dient plaats te vinden.

Juli 2013:

 • Een Register Accountant heeft de accountantsstukken van Cinjee Advies beoordeeld. In een (tussentijdse) reactie onderschrijft de RA de eerdere vaststellingen van een controller en een accountant.
 • Het bestuur van het mannenkoor Ichtus heeft een brief van het bestuur van de St. SCA behandeld. Een passage daaruit: "Helaas hebben wij moeten vernemen dat anderen die aan concerttour 2011 hebben meegewerkt hier minder goed zijn uitgekomen. Uiteraard vinden we dat erg teleurstellend, evenals dat de beoogde donatie aan de goede doelen minimaal is geweest. Uiteindelijk was dat, naast een mooie muzikale avond met elkaar, het  doel van de concerttour”.
 • Uit de reactie kan geconcludeerd worden dat de toenmalige bestuursleden van de St. CHIC sponsorgeld en donaties hebben opgehaald, maar dat dit niet is gebruikt om rekeningen etc. te betalen en te doneren aan goede doelen. Er zijn ernstige verdenkingen van verduistering tegen oud-bestuursleden van de St. CHIC.
 • Bij arrest van het Hof Den haag is de toepassing van de schuldsanering uitgesproken t.a.v. de huwelijkse partner van M. Cinjee sr..

Augustus 2013:

 • Het bestuur van de St. SCA heeft een brief gestuurd aan alle politieke partijen.
 • Aandacht is gevraagd voor:
  • het feit dat de AFM, De Nederlandse Bank in hun toezichthoudende rol tekort zijn geschoten,
  • naar het oordeel van de St. SCA, en de vele juridische en accountancy deskundigen die voor de organisatie actief zijn, unaniem is vastgesteld: oplichting en fraude; maar dat de slachtoffers van het Cinjee-drama bij verschillende belangenorganisaties (o.a. Openbaar Ministerie en FIOD) tegen het ene na het andere probleem oplopen; niemand wil zich in de zaak verdiepen.
  • de curator doet niets om het faillissement af te wikkelen en de assurantieportefeuilles te verkopen of terug te leveren; hij is enkel en alleen  bezig met zijn eigen omzet te vergroten; het gevolg is dat de boedeltegoeden verdampen en waardevolle verzekeringsportefeuilles inmiddels niets meer waard zijn; van het resterende geld maakt hij gebruik door juridische procedures en vooral veel “ruis” uit te lokken.
  • een advocaat/rechter die bij de Cinjee-zaak betrokken is, heeft met gebruikmaking van zijn (dubbele) positie als rechter onder de slachtoffers cliënten weten te werven en ten koste van hen honderdduizenden euro’s omzet weten te maken, zonder enige specifieke inzet; de Orde van Advocaten stelt alles in het werk om deze zaak aan publieke toezicht en toetsing te onttrekken.
 • De schade is voor alle slachtoffers nu definitief. Hieruit blijkt dat BV-fraude altijd loont, als het schandaal maar groot en complex genoeg is en er vele externe (overheids)organisaties bij betrokken zijn. Het ontbeert en ontbreekt aan passende wetgeving om benadeelden te beschermen. Hier is de wetgever aan zet. Over de wijze waarop benadeelden in een dergelijk omvangrijk financieel schandaal beschermd kunnen worden heeft de St. SCA inmiddels ideeën ontwikkeld.
 • Dit mag niet weer gebeuren, maar zolang organisaties stilzitten en fouten verdoezelen wordt er geen lering uit getrokken.
 • De St. SCA vraagt aandacht voor deze ernstige maatschappelijke misstanden, de St. SCA vraagt aandacht van de volksvertegenwoordigers en wil graag e.e.a. toelichten.

 

Top