FIOD en ECD

Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst – Economische  Controle Dienst (FIOD – ECD)

De twee diensten zijn organisatorisch samengevoegd tot één onderdeel van de Rijksbelastingdienst.
De FIOD werkt aan de volgende doelen:

  • het tegengaan van fiscale, financiële en economische fraude;
  • het waarborgen van een integer beroeps- en bedrijfsleven;
  • de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

De FIOD is een opsporingsdienst. De rechercheurs, projectleiders en teamleiders van de FIOD zijn algemeen opsporingsambtenaar, wat inhoudt dat zij bevoegd zijn tot het opsporen van alle strafbare feiten. Daarnaast beschikt de FIOD over eigen hulpofficieren van justitie, die onder andere verdachten in verzekering kunnen stellen, doorzoekingen kunnen bevelen, uitlevering kunnen bevelen, en machtiging kunnen verlenen tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner(s).
Bij een redelijk vermoeden dat een verdachte gefraudeerd heeft, kan een opsporingsteam, in overleg met het Functioneel Parket, een onderzoek starten. Aanwijzingen voor fraude kunnen gemeld zijn door belastingdienstkantoren, douanekantoren, politie, UWV, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) of andere toezichthouders. Ook kunnen privépersonen aangifte doen.
Opsporingsteams houden zich bezig met, onder meer:

  • fiscale fraude (belastingontduiking);
  • financieel-economische fraude (zoals beurs- en beleggingsfraude, handel met voorkennis, piramidespelen, faillissementsfraude, boekhoudfraude en witwassen);
  • douanedelicten, zoals smokkel van sigaretten, smokkel van drugs en ontduiken van invoerrechten en smokkel van strategische goederen;
  • opsporen van grondstoffen voor de vervaardiging van XTC (Ecstacy) en het opsporen van XTC-laboratoria.

Resultaat:

Resultaten zijn (nog) niet bekend.

 

Top