Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten en dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houden ze toezicht op de financiële markten.

De AFM houdt gedragstoezicht. De AFM controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.

Resultaat:

 • Op 23 december 2010 heeft de AFM per brief de bevindingen uit het onderzoek, dat zij in de periode 1 juni 2010 tot en met 14 december 2010 uitvoerde, aan Cinjee Advies meegedeeld. De AFM heeft in dit onderzoek vastgesteld dat Cinjee Advies geen beheerste en integere bedrijfsvoering had en dat Cinjee Advies daarmee artikel 4:15 Wft (Wet Financieel Toezicht) heeft overtreden.
 • Op 31 januari 2011 heeft de AFM een onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij Cinjee. Het onderwerp van dit onderzoek betrof de bedrijfsvoering van Cinjee Advies(artikel 4:15 Wft), de deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders van Cinjee Advies(artikel 4:9 en artikel 4:10 Wft), zorgplicht (artikel 4:23 Wft) evenals relevante artikelen uit de Wet Handhaving Consumentenbescherming. Tijdens dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de beleidsbepalers van Cinjee Advies, evenals met enkele adviseurs. Tevens is tijdens dit bezoek een aantal digitale en fysieke documenten door de AFM meegenomen voor verder onderzoek.
 • Op 2 maart 2011 heeft ten kantore van de AFM een gesprek plaatsgevonden met Cinjee. In dit gesprek is onder meer verzocht om de volgende informatie:
 • Cash Management Overzicht
 • Een concept, niet goedgekeurde interne jaarrekening 2010
 • Definitieve jaarcijfers over 2010 wanneer deze gereed zijn
 • Updates omtrent de voortgang rond de kredietfaciliteit
 • Zekerhedenadministratie (rond de verpanding van portefeuilles bij individuele leningovereenkomsten)
 • Stappenplan omtrent de individuele leningovereenkomsten
 • Bevestiging dat het proces omtrent vakbekwaamheid is aangepast

Hierbij is aangegeven dat bovengenoemde zaken, behalve de definitieve jaarcijfers over 2010, uiterlijk op 9 maart 2011 in het bezit van de AFM dienden te zijn.

 • Op 8 maart 2011 heeft Cinjee Advies per e-mail de AFM het document ‘Investering toelichting’ gestuurd, bedoeld voor alle investeerders met wie in de toekomst een contract wordt aangegaan, waarmee duidelijk moet worden gemaakt wat de risico’s zijn voor de investeerders in Cinjee Advies. Tevens is door Cinjee Advies een voorstel gedaan voor een door de accountant van Cinjee Advies op te stellen onderzoeksrapport voor alle bestaande investeringsdossiers. Vooralsnog heeft Cinjee Advies  hiermee voldaan aan het op 2 maart 2011 opgevraagde stappenplan omtrent de individuele leningovereenkomsten. De AFM heeft geen goedkeuring gegeven aan dit stappenplan.
 • Op 14 maart 2011 heeft de AFM een e-mail aan een beleidsbepaler bij Cinjee Advies gestuurd. Hierin is verzocht om de volgende informatie alsnog voor 18 maart 2011 aan te leveren, aangezien die op dat moment nog niet door de AFM ontvangen was:
 • Cash Management Overzicht
 • Een concept, niet goedgekeurde interne jaarrekening 2010
 • Updates omtrent de voortgang rond de kredietfaciliteit
 • Zekerhedenadministratie (rond de verpanding van portefeuilles bij individuele leningovereenkomsten)
 • Bevestiging dat het proces omtrent vakbekwaamheid is aangepast
 • Op 17 maart 2011 is een bevestigingsbrief aan Cinjee Advies gestuurd waarin de zaken die in het gesprek van 2 maart 2011 zijn besproken, werden bevestigd. In deze brief werd nogmaals duidelijk gemaakt welke documenten de AFM van Cinjee Advieswilde ontvangen.
 • Op 18 maart 2011 heeft Cinjee Advies een e-mail aan de AFM gestuurd in reactie op de e-mail van 14 maart 2011. In deze e-mail schrijft Cinjee Advies: ‘Hedenmiddag is onze accountant bij ons op bezoek geweest. In overleg met hem zal maandag een inhoudelijke reactie worden opgesteld inzake de investeringstrajecten en de afronding van het jaarwerk.’

Om te kunnen vaststellen of Cinjee Advies in strijd handelde met artikel 4:9 en/of artikel 4:15 van de Wft, is het noodzakelijk dat de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het gesprek van 2 maart 2011 aan Cinjee Adviesheeft gesteld. De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van de Wft en de Awb. De AFM heeft geconstateerd dat Cinjee Advies geen gevolg heeft gegeven aan haar informatieverzoeken. Door geen gevolg te geven aan de informatieverzoeken van de AFM  heeft Cinjee Adviesniet voldaan aan de medewerkingsplicht uit artikel 5:20 Awb. Volgens artikel 1:79, eerste lid, Wft kan de AFM een last onder dwangsom opleggen als de medewerkingsplicht niet wordt nageleefd. Uit artikel 4:8, tweede lid, Wft volgt dat de AFM Cinjee Adviesniet in de gelegenheid hoeft te stellen een zienswijze naar voren te (laten) brengen, aangezien Cinjee Adviesniet heeft voldaan aan de wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.

 • Omdat Cinjee Adviesgeen gevolg heeft gegeven aan het informatieverzoek van de AFM, heeft de AFM besloten de verstrekking van de gevraagde informatie af te dwingen door een last onder dwangsom op te leggen. De last onder dwangsom houdt in dat Cinjee Advies binnen vijf werkdagen na 30 maart 2011 alsnog volledig voldoet aan het mondelinge informatieverzoek van 2 maart 2011 en de schriftelijke verzoeken van 14 maart 2011 en 17 maart 2011.
 • Op 12 juli 2011 heeft de AFM wederom een last onder dwangsom opgelegd aan Cinjee. De last onder dwangsom werd opgelegd, omdat Cinjee Adviesniet volledig voldeed aan de informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM. Cinjee Advies is om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestond dat Cinjee Advies in strijd handelde met artikel 4:9, 4:10, 4:15 en artikel 4:23 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft).

De originele gestelde termijn van de last onder dwangsom liep af op 27 juni 2011. Cinjee Adviesheeft voorafgaand aan de publicatie de AFM verzocht uitstel te verlenen op de gestelde termijn. De AFM heeft in dit specifieke geval de gestelde termijn met twee weken verlengd. Door deze verlenging diende Cinjee Adviesuiterlijk op 11 juli 2011 volledig aan de last onder dwangsom te voldoen.

 • Cinjee Adviesheeft de verzochte informatie niet volledig aangeleverd voor 11 juli 2011 aan de AFM en is daarom verplicht de dwangsom te betalen.

De AFM wordt via diverse kanalen permanent op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen na het faillissement van Cinjee Advies Advies.

 

Top